Назва видання: «Природнича освіта та наука».

Рік заснування: 2022.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1742 від 23.05.2024 року.

Про видання: «Природнича освіта та наука» – це науковий журнал, заснований у 2022 році Рівненським державним гуманітарним університетом та ВД «Гельветика».

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. У виданні публікуються статті з актуальних питань біології, географії, екології, хімії, фізики та астрономії, педагогіки, методик навчання природничих наук, фізичної культури і спорту.

Засновники видання: Рівненський державний гуманітарний університет; Видавничий дім «Гельветика».

Мова видання: українська, англійська.

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1543 від 20 грудня 2023 року (додаток 4).   Наказ МОН України № 220 від 21 лютого 2024 року  (спеціальності: 106 Географія, 011 Освітні, педагогічні науки, 017 Фізична культура і спорт, 091 Біологія, 101 Екологія).

УДК 50(37).

ISSN 2786-9113 (Online)

ISSN 2786-9105 (Print)

Наукометричні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus.

Метою наукового журналу є активізація обміну науковими поглядами у галузі біології, екології, географії, хімії, фізики та педагогіки на національному і міжнародному рівнях.

Програмні цілі: публікація наукових статей, експериментальних досліджень та спеціалізованих оглядів із зазначених галузей.

Основні завдання:

сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі природничих наук;
активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень з природничих та педагогічних наук;
сприяти розробці та впровадженню передових вітчизняних екологічно збалансованих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій у всіх галузях господарської діяльності, спрямовувати свою роботу на підвищення рівня екологічної культури громадян.