Умови публікації

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших виданнях.

Для опублікування статті у журналі № 6 / 2024 необхідно до 11 жовтня 2024 р. виконати такі дії:

1. Заповнити довідку про автора (посилання).

2. Надіслати статтю, оформлену згідно вказаних вимог на електронну адресу ebitda@helvetica.ua
Увага! У темі листа необхідно обов’язково вказати шифр журналу 8559.

3. Надіслати в електронному вигляді квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Оплата за публікацію здійснюється після рецензування статті.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 29 листопада 2024 року.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 13 грудня 2024 року.

Мова публікацій: до розгляду приймаються статті українською або англійською мовою.

Стаття повинна мати таку структуру: 
- індекс УДК;
- прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів) повністю (українською мовою);
- науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання (українською мовою);
- ORCID та/або Reseacher ID;
- прізвище, ім’я автора (-ів), місце роботи або навчання (англійською мовою);
- назва статті (українською та англійською мовами);
- анотації та ключові слова (українською та англійською мовами);
- текст статті;
- cписок використаних джерел та «References».

Текст наукової статті повинен містити такі обов’язкові елементи:
1. Постановка проблеми та її актуальність.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.
3. Мета статті.
4. Виклад основного матеріалу дослідження.
5. Висновки.

Список використаних джерел зазначається в алфавітному порядку (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). References посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations).
Приклад оформлення бібліографічних джерел для списку використаних джерел.
Приклад оформлення бібліографічних джерел для «References».

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Зверніть увагу:
- посилання на джерела статистичних даних – обов'язкові;
- посилання на публікації дослідників – обов'язкові;
- кількість посилань на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті – не більше двох;
- посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності;
- роботи авторів, прізвища яких згадуються в тексті, мають бути в списку літератури до цієї статті та повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу;
- посилання на Інтернет-ресурси мають вести безпосередньо до зазначеного документа;
- усі джерела, які подані в списку літератури, повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу.

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами. Обсяг кожної з анотацій має бути мінімум 1800 знаків без пробілів. Кількість ключових слів/словосполучень – мінімум 5 позицій. При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні.
Текст анотації має бути лаконічним, чітким, вільним від другорядної інформації, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну сутність статті. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочень та цитувань. В анотації має бути зазначена мета статті, коротко описаний авторський внесок у вирішення досліджуваної наукової проблеми, визначена наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наведені основні висновки проведеного дослідження.

Технічні вимоги: обсяг статті – від 8 до 20 сторінок, формат А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо використовують шрифт Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко відображенні.
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Завантажити приклад оформлення статті